>

Homepage - Informatie - Zorgsysteem


Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland (PO 28-14). Op hun website is veel informatie te vinden over de manier waarop invulling gegeven wordt aan Passend Onderwijs: www.swv-po-mh.nl

De school heeft in het kader van het Passend Onderwijs een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit kunt u HIER downloaden.

Een samenvatting van de uitwerking in de praktijk vindt u hieronder:

Zorg op maat
Binnen onze school streven wij er naar de leerlingen zorg op maat te bieden. Hiervoor hebben wij binnen onze organisatie afspraken en procedures die ervoor zorgen dat problemen op het cognitieve en/of sociaal-emotionele vlak in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd kunnen worden, o.a. via het leerlingvolgsysteem.
De zorg op onze school vindt plaats op verschillende niveaus. Er is sprake van toenemende zorg naarmate de problemen waarvoor een leerling zich gesteld ziet meer (specialistische) ondersteuning vraagt. Op onze school werken we op een drietal niveaus aan leerlingenzorg. Elk niveau is vervolgens opgedeeld in een aantal stappen. De niveaus en stappen geven aan hoe en bij wie de verantwoordelijkheden liggen. In het kort zullen deze niveaus worden aangeduid.
A.    Groepsniveau – hulp in de eigen groep
0    Preventieve zorg door de leerkracht.
1    Screeningshulp, reteaching en preteaching door de leerkracht.
2    Extra zorg in de groep door de leerkracht.
B.   Schoolniveau – hulp in en buiten de groep
3    Gedeelde zorg; de leerkracht wordt actief ondersteund door de intern begeleider.
4    Extra zorg door de intern begeleider en/of plusklasleerkracht, actief ondersteund door de leerkracht.
C.   Bovenschools niveau
5    Inschakelen externe deskundigen ter ondersteuning van de leerkracht en de intern begeleider.
6    Inschakelen van externe expertise om de leerkracht en intern begeleider te adviseren.
De verschillende fasen volgen elkaar in principe op. Soms kan het gebeuren dat het door onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden nodig is om versneld de fasen te doorlopen. In alle gevallen geeft het model een groeiende zorgverlening aan.
 
Verschillende zorgbehoefte
Naast de verschillende niveaus waarop hulp wordt geboden, is er sprake van verschil in behoefte van ondersteuning. Die behoefte heeft te maken met de aard en de mate van problematiek .
De aard van de problematiek:
·         Cognitief: taalkundige ontwikkeling, leesontwikkeling, rekenkundige ontwikkeling, algemene ontwikkeling (natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde).
·         Sociaal–emotioneel: ontwikkeling van gedrag, welbevinden, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale omgangsvormen en uitdrukkingsvaardigheid.
·         Sensomotorisch: ontwikkeling van grove en fijne motoriek (schrijven, gymnastiek).
De mate van de problematiek:
·         Zorg voor de leerling die zich naar wens ontwikkelt.
·         Zorg voor de leerling die zich minder snel ontwikkelt dan verwacht.
·         Zorg voor de leerling die zich sneller ontwikkelt dan verwacht.          
 
Als leren niet vanzelf gaat
Moeilijkheden op leer- en ontwikkelingsgebieden worden in eerste instantie door de leerkracht opgemerkt. De leerkracht stelt een groepsplan op waarin wordt aangegeven hoe extra hulp in de klas plaats zal vinden. Wanneer bepaalde moeilijkheden langer aanhouden resulteert dit in een bespreking van de leerling tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Samen bekijken zij hoe de leerling verder begeleid kan worden. Vervolgens nemen we de benodigde stappen vanaf punt B4.
 
Als leren erg gemakkelijk gaat, plusklas
Wij hebben op onze school ook leerlingen die opvallen doordat ze met grote regelmaat beter presteren dan hun klasgenoten. Deze leerlingen krijgen uitdagende oefenstof aangereikt op het gebied van taal, rekenen en / of      wereldoriënterende vakken. Ook deze kinderen komen in aanmerking voor extra zorg zoals die in ons stappenplan is aangegeven. Er is een plusklas voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.
 
Als het gedrag reden tot zorg geeft
Soms zijn er redenen waarom kinderen moeite hebben zich aan de ‘gewone’ gedragsregels te houden. Het is ook onze taak om een kind te ondersteunen als het moeilijkheden ondervindt op dit gebied. Het zoeken naar de oorzaak neemt soms veel tijd in beslag. Pasklare oplossingen zijn vaak niet te geven. Overleg met ouders en verzorgers en (indien nodig) met externe instanties kunnen een oplossing soms dichterbij brengen. De uitgangspunten staan beschreven in ons anti-pestprotocol.
 
Leerlingen bespreken
Belangrijk binnen dit gehele traject is een goed contact en overleg met de ouders. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er met uw kind gebeurt. Ook is het van belang dat wij in samenwerking met de ouders een duidelijk beeld krijgen van een leerling in de thuissituatie.
 
Extra onderzoek
Voor het uitvoeren van een onderzoek door externe deskundigen moet vooraf toestemming door de ouders worden verleend. Niveau C in ons stappenplan.
Voor het uitvoeren van een onderwijskundig onderzoek door de intern begeleider wordt u door de leerkracht in kennis gesteld. Na onderzoek en / of intensieve begeleiding kan het zijn dat plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs het meeste recht doet aan de verdere ontwikkeling van uw kind.
Onze school is aangesloten bij het “Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland”. Het is het beleid van de overheid om zoveel mogelijk leerlingen binnen het basisonderwijs te behouden. Zie ook hoofdstuk 13.8 over passend onderwijs.
 
Verlenging en verkorting van de schooltijd 
Kleuters die in het lopende kalenderjaar 6 jaar worden, gaan in principe na de zomervakantie naar groep 3. Kinderen die in groep 2 in de maanden oktober, november en december 6 jaar worden mogen ook al naar groep 3. Dit beleid wordt door de Onderwijsinspectie als richtlijn gehanteerd. Wij kijken echter intern zorgvuldig naar het ontwikkelingsniveau van elk kind, zowel op cognitief, sociaal en emotioneel gebied en qua werkhouding. Specifiek bij de kinderen in groep 2 die in de maanden oktober, november en december 6 jaar worden bepalen we of een kind het beste in de kleutergroep kan blijven of beter naar groep 3 kan gaan. Wanneer een kind in groep 2 blijft, dan zorgen we er middels een groepsplan voor dat het stimuleren van de doorgaande ontwikkeling van het kind gewaarborgd wordt.
 
Het beleid ten aanzien van leerlingen die doubleren is een onderdeel van ons zorgplan. Het treedt in werking zodra er wordt getwijfeld aan een verantwoorde doorgaande lijn in de ontwikkeling van een kind. We letten in dit verband voornamelijk op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Met een doublure bedoelen we dat we er naar streven dat een leerling zich op een aangepast niveau verder ontwikkelt in de groep die daar het beste bij aansluit. Het past in ons beleid om te streven naar onderwijs op maat.
Ook als we vermoeden dat een kind zich versneld ontwikkelt, kan dat aanleiding zijn om ons te bezinnen of een verkorting van de leertijd aan de orde kan zijn. Het gaat in dit geval om leerlingen die op meerdere ontwikkelingsgebieden (cognitief, sociaal-emotioneel) zich aanwijsbaar en voortdurend sneller ontwikkelen in vergelijking met leeftijdgenoten.
Sommige leerlingen hebben meer onderwijstijd nodig dan anderen. Als het werken met een groepsplan en extra ondersteuning door leerkracht en intern begeleider te weinig leereffect oplevert, moet er gezocht worden naar de beste mogelijkheid om een vervolg te geven aan het onderwijsleerproces.
Sommige leerlingen hebben minder onderwijstijd nodig dan andere. Als we voortdurend merken dat een kind niet voldoende wordt uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, moet worden gezocht naar de beste mogelijkheid om het onderwijsleerproces te vervolgen.
 
Een beslissing over een doublure of versnelling wordt nooit door één persoon genomen. Te allen tijde wordt, naast de leerkracht, de intern begeleider in het proces betrokken. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de voortgang. Uiterlijk bij de tweede serie vijftienminutengesprekken van het schooljaar worden de eerste signalen van een doublure of versnelling met ouders besproken. In het vervolg van de ontwikkelingen worden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden. Er wordt getracht tot overeenstemming te komen met de ouders. Openheid van zaken over beschikbare gegevens is de basis van ons werken.
Een definitief besluit vindt uiterlijk vier weken voor het einde van het schooljaar plaats. We doen dit zoveel mogelijk samen met ouders. De directie zorgt ervoor dat het proces zorgvuldig verloopt en kan in geval van onenigheid een definitieve beslissing nemen.
 
 
Wat vinden we belangrijk?
Winst: Als een kind doubleert of versnelt, gebeurt dat slechts als we kunnen verwachten dat we daarmee winst boeken voor het kind.
Aansluiting: Als een kind doubleert of versnelt, verwachten we dat het in de (nieuwe) groep aansluiting vindt bij andere leerlingen, zodat het zo veel mogelijk in de groep kan worden opgenomen.
Het kind centraal: Bij alle overwegingen staat een optimale ontwikkeling van het kind centraal. Die ontwikkeling moet echter ook goed begeleid kunnen worden.
Meetbare ontwikkeling: We proberen zo veel mogelijk gegevens te betrekken bij een beslissing die we nemen. De ontwikkeling van het kind moet aanwijsbaar anders zijn dan die van leeftijdgenoten.