>

Homepage - Mr / ov - Leerlingenraad


De leerlingenraad
 
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 3 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de KAS kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad wordt begeleid door juf Yvonne.
 
 
Visie:
Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Daarnaast moeten wij in het onderwijs aandacht besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermee zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.
 
 
Doelen:
 
De KAS beoogt met het oprichten van een leerlingenraad een aantal doelen.
Leerlingen leren:
·         een eigen mening vormen.
·         ideeën en meningen verwoorden en te beargumenteren.
·         door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee           eens is.
·         actief luisteren.
·         te overleggen en samen te werken.
·         elkaars mening te respecteren.
·         eigen verantwoordelijkheid nemen.
·         leren zichzelf te presenteren.
·         op speelse wijze de werking van democratie.
·         om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).
·         zich te motiveren voor school en omgeving.
 
 
Samenstelling van de leerlingenraad:
 
De leerlingenraad wordt samengesteld uit de verschillende groepen. Per groep neemt er één leerling plaats in de leerlingenraad. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als klassenvertegenwoordiger. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn, vindt er een loting in de klas plaats.
De leden blijven in principe een jaar lid en kunnen zich het jaar erna opnieuw beschikbaar stellen.
Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar voor leerlingen die reeds een termijn zitting hebben gehad.
 
Criteria kunnen zijn:
·         iemand die namens de groep spreekt.
·         iemand die durft te spreken
·         iemand die met iedereen in de groep kan spreken
·         iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten.
·         iemand die vertrouwd wordt