>

Homepage - Nieuwe ouders - Korte introductie, Missie en Visie


 
De Kardinaal Alfrinkschool is een katholieke basisschool in de wijk Zuidplas in Waddinxveen. De school telt circa 230 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Wij maken onderdeel uit van Stichting De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. Er vallen 22 scholen onder het bestuur van De Groeiling.
 

Wat willen wij betekenen (onze missie)
 
De Kardinaal Alfrinkschool  staat midden in de hedendaagse samenleving.  Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Dit doen we door in een veilige leeromgeving en een prettige en constructieve sfeer te werken aan kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs en de vorming van:  zelfvertrouwen, zelfstandigheid, positief sociaal gedrag en het vermogen om zelfstandig te denken.
De Kardinaal Alfrinkschool is een katholieke school. Dit betekent voor ons dat we hedendaagse waarden en aspecten uit het christelijk, katholieke geloof meegeven aan de leerlingen, zonder daarbij een bepaalde waarheid op te willen leggen. Onze school staat open voor allen die zich in de uitgangspunten van de school kunnen vinden.
 
Onze kernwaarden zijn:
  • ·        Les geven in een goed pedagogisch klimaat met aandacht voor sociale vaardigheden
  • ·        Streven naar goede onderwijsresultaten, passend bij de talenten van ieder kind
  • ·        Actief nieuwe ontwikkelingen volgen
  • ·        Goed communiceren en aanspreekbaar zijn
Deze kernwaarden zijn belangrijke pijlers van onze visie.
 
 
Hoe kijken wij aan tegen de samenleving, het onderwijs en de mensen die het onderwijs vormgeven (onze visie)
 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.
 
Visie op ontwikkeling en leren
Wij maken gebruik van onze onderwijskundige en pedagogische kennis en ervaring,  en volgen voortschrijdende inzichten. Wij evalueren en verbeteren ons eigen werk, volgen actief nieuwe ontwikkelingen en geven die aan elkaar door.
Wij geven veel aandacht aan de hoofdvakken lezen, taal en rekenen , en hechten belang aan een brede ontwikkeling op het gebied van wereldoriëntatie, sociale ontwikkeling, creatieve vorming en bewegingsonderwijs.
Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen, zowel in het nemen van hun verantwoordelijkheid als in het zelfstandig en oplossingsgericht denken. Zo worden zij steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.
Wanneer de ontwikkeling van een kind wordt belemmerd zoeken we naar oorzaken en oplossingen. Als blijkt dat er speciale begeleiding nodig is dan benutten wij onze mogelijkheden hiertoe  optimaal.
 
Visie op onderwijs
Het lesaanbod áán, en de begeleiding vàn de groep past zoveel mogelijk bij de verschillende behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Hierbij bieden we extra zorg en extra uitdaging met het doel kinderen hun talenten te laten ontplooien.
Kinderen ontwikkelen zich onder andere door samen te werken. We leren de kinderen op zo’n manier samen te werken dat iedereen daar beter van wordt. Dit noemen we coöperatief leren.
We bieden de kinderen een voldoende gestructureerde en rustige leeromgeving en zetten ICT optimaal in ter ondersteuning van het onderwijs.
Bij een gevarieerd lesaanbod kunnen kinderen zich beter concentreren. We organiseren het onderwijs op zo’n manier dat verschillende lesvormen elkaar afwisselen.
 
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Wij werken aan het leveren van goede kwaliteit die zoveel mogelijk meetbaar is. We streven ernaar om de einddoelen van het basisonderwijs te bereiken en eindresultaten boven het landelijke gemiddelde te behalen. We streven bij elke kind naar opbrengsten die bij zijn/haar talenten passen. De professionaliteit van onze medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.
 
Visie op schoolklimaat
Een veilig schoolklimaat, zowel fysiek,  sociaal als digitaal, is een voorwaarde om kinderen goed tot ontwikkeling te laten komen. We maken afspraken met kinderen over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarbij leggen we de nadruk op een positieve benadering van elkaar, respect, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, de eigen omgeving en de natuur, en een gevoel van onderling vertrouwen en betrokkenheid. Als volwassenen willen we hierin het goede voorbeeld geven. We willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaan.
 
Visie op maatschappelijke positionering
We kijken naar binnen èn naar buiten. Vóór kinderen bij ons op school komen hebben ze al veel geleerd. Als school willen we daarbij aansluiten. Goede contacten met ouders, andere scholen, externe deskundigen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen, de wijk en de gemeente helpen ons hierbij. Door te investeren in educatief partnerschap willen we tegemoetkomen aan de behoefte van ouders en school aan een gemeenschapsgevoel.