>

Homepage - Team - Missie en visie


 
Wat willen wij betekenen (onze missie)
De Kardinaal Alfrinkschool staat midden in de hedendaagse samenleving.  Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Dit doen we door  in een veilige leeromgeving en een prettige en constructieve sfeer te werken aan hoge leeropbrengsten en de vorming van:  zelfvertrouwen, zelfstandigheid, positief sociaal gedrag en het vermogen om zelfstandig te denken.
De Kardinaal Alfrinkschool is een katholieke school. Dit betekent voor ons dat we hedendaagse waarden en aspecten uit het christelijk, katholieke geloof meegeven aan de leerlingen, zonder daarbij een bepaalde waarheid op te willen leggen.
Onze kernwaarden zijn:
·         Les geven in een goed pedagogisch klimaat met aandacht voor sociale vaardigheden
·         Streven naar hoge onderwijsresultaten
·         Actief nieuwe ontwikkelingen volgen
·         Goed communiceren en aanspreekbaar zijn
Deze kernwaarden zijn belangrijke pijlers van onze visie.
 
Hoe kijken wij aan tegen de samenleving, het onderwijs, de mensen die het onderwijs vormgeven (onze visie)
Visie op ontwikkeling en leren
Wij maken gebruik van onze onderwijskundige en pedagogische kennis en ervaring,  en volgen voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Wij evalueren en verbeteren ons eigen werk, volgen actief nieuwe ontwikkelingen en geven die aan elkaar door.
Wij geven veel aandacht aan de hoofdvakken lezen, taal en rekenen , maar hechten ook belang aan een brede ontwikkeling op het gebied van wereldoriëntatie, sociale ontwikkeling en creatieve vorming.
Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen, zowel in het nemen van hun verantwoordelijkheid als in het zelfstandig denken.
Wanneer de ontwikkeling van een kind wordt belemmerd zoeken we naar oorzaken en oplossingen. Als blijkt dat er speciale begeleiding nodig is dan benutten wij onze mogelijkheden hiertoe  optimaal.
 
Visie op onderwijs
Het lesaanbod áán, en de begeleiding vàn de groep past zoveel mogelijk bij de verschillende behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Hierbij bieden we extra zorg en extra uitdaging met het doel kinderen hun talenten te laten ontplooien.
Kinderen ontwikkelen zich onder andere door samen te werken. We leren de kinderen op zo’n manier samen te werken dat iedereen daar beter van wordt. Dit noemen we coöperatief leren.
We bieden de kinderen een voldoende gestructureerde en rustige leeromgeving.
Bij een gevarieerd lesaanbod kunnen kinderen zich beter concentreren. We organiseren het onderwijs op zo’n manier dat verschillende lesvormen elkaar afwisselen.
 
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Wij werken aan het leveren van goede kwaliteit die zoveel mogelijk meetbaar is. We streven ernaar om de referentiedoelen te bereiken en eindresultaten boven het landelijke gemiddelde te behalen.  De professionaliteit van onze medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.
 
Visie op schoolklimaat
Een veilig schoolklimaat, zowel fysiek,  sociaal als digitaal, is een voorwaarde om kinderen goed tot ontwikkeling te laten komen. We maken afspraken met kinderen over de manier waarop we met elkaar omgaan, waarbij we nadruk leggen op een positieve benadering van elkaar, respect, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en een gevoel van onderling vertrouwen en betrokkenheid. Als volwassenen willen we hierin het goede voorbeeld geven. We willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaan.
 
Visie op maatschappelijke positionering
Vóór kinderen bij ons op school komen hebben ze al veel geleerd. Als school willen we daarbij aansluiten. Goede contacten met ouders, andere scholen, externe deskundigen, sportverenigingen, de wijk en de gemeente helpen ons hierbij.